رزین اکریلیکرزین اکریلیک

رزین های اکریلیک حاصل پلیمریزاسیون اسیدهای اکریلیک و متاکریلیک به همراه استرهای آن ها می باشد و بر اساس ماهیت پلیمری به دو گروه عمده ترموپلاستیک(گرمانرم) و ترموست(گرماسخت) طبقه بندی می گردند. رزین های اکریلیک ترموپلاستیک با طول زنجیر بلند و وزن مولکولی بالا به طریق تبخیر حلال خشک شده و تشکیل فیلم می دهند. این رزین ها در ساخت انواع رنگ های ترافیک، استخری و صنعتی کاربرد دارند. رزین های اکریلیک ترموست با زنجیر کوتاه تر نسبت به ترموپلاستیک ها و عوامل فعال که در زنجیره پلیمری خود دارند قابلیت واکنش با عوامل فعال دیگر مانند ایزوسیانات های بلاک و یا ملامین ها را دارا بوده و در کوره پخت می شوند. اکریلیک پلی ال ها نیز شاخه دیگری از گروه ترموست رزین ها می باشند که در زنجیر پلیمری خود دارای گروه های هیدروکسیل بوده و دانسیته شبکه ای شدن با عدد هیدروکسیل آن نسبت مستقیم دارد. این دسته از رزین ها به همراه هاردنرهای ایزوسیانات آلیفاتیک و آروماتیک مخلوط شده و دوجزئی هستند. رنگ های ساخته شده بوسیله رزین های اکریلیک قابلیت اجرا بر روی سطوح پلاستیک، چوب، آهن، آلومینیوم، سطوح غیرفلزی، گالوانیزه و … را دارا می باشند. کد شناسایی این گروه از رزین ها با کد AC و سری 700 مشخص می گردد.

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH
(رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 AC 711 اکریلیک ترموپلاستیک
12
2 - T/X 60 9000 - 10000 اطلاعات بیشتر
2 AC 701 اکریلیک پلی ال
10
2 1 X/BAc 55 400 - 900 اطلاعات بیشتر
3 AC 760 اکریلیک پلی ال
10
2 2/7 X 60 2000 - 3000 اطلاعات بیشتر
4 AC 726 اکریلیک ترموپلاستیک
35
2 - T/ BAc 45 10000 - 20000 اطلاعات بیشتر
5 AC 762 اکریلیک پلی ال
12
2 2/7 BAc/EGA 61 4000 - 8500 اطلاعات بیشتر
6 AC 710 اکریلیک ترموپلاستیک
12
2 - T 60 5000-7500 اطلاعات بیشتر
7 AC 786 اکریلیک پلی ال
10
2 3 S1/X/BAc 60 1500 - 2000 اطلاعات بیشتر
8 AC 788 اکریلیک پلی ال
10
2 3/2 X 60 3000 - 6500 اطلاعات بیشتر
9 AC 714 اکریلیک ترموپلاستیک
3
2 - T 50 3500 - 7000 اطلاعات بیشتر
10 AC 736 اکریلیک پلی ال
12
2 4/2 BAc 70 7000 - 13000 اطلاعات بیشتر
11 AC 737 اکریلیک پلی ال
12
2 4/2 BAc 60 700 - 1400 اطلاعات بیشتر
12 AC 749 اکریلیک ترموپلاستیک
10
2 - MX 60 5000 - 10000 اطلاعات بیشتر
13 AC 753 اکریلیک پلی ال
12
2 4/2 T/X/MPA 60 2200 - 3600 اطلاعات بیشتر
14 AC 750 اکریلیک ترموپلاستیک
15
2 - T 60 7000 - 9000 اطلاعات بیشتر
15 AC 716 اکریلیک پلی ال
10
2 4/5 BAc 70 7000 - 11000 اطلاعات بیشتر
16 AC 785 اکریلیک ترموپلاستیک
10
2 - T 60 10000 - 20000 اطلاعات بیشتر
17 AC 738
اطلاعات بیشتر
18 AC 730 اکریلیک هیدروکسیله ترموست
15
2 - ُS1 75 4000-8000 اطلاعات بیشتر
19 AC 756
اطلاعات بیشتر
20 AC 770 اکریلیک هیدروکسیله ترموست
6
2 - BAc/EGA 60 600 - 1500 اطلاعات بیشتر
21 AC 777
اطلاعات بیشتر
22 AC 771 اکریلیک هیدروکسیله ترموست
12
2 - S1 75 4000 - 8000 اطلاعات بیشتر
23 AC 796
اطلاعات بیشتر
24 AC 712 اکریلیک پلی ال
8
2 1/8 X/BAc 55 500 - 1500 اطلاعات بیشتر
25 AC 707 اکریلیک ترموپلاستیک
20
2 - AW 402 / 60 3000 - 7000 اطلاعات بیشتر
26 AC 782 اکریلیک پلی ال
8
2 1/8 X/BAc 55 600 - 1400 اطلاعات بیشتر
27 AC 709 اکریلیک ترموپلاستیک
3
2 - T 60 700 - 1500 اطلاعات بیشتر
28 AC 792 اکریلیک پلی ال
10
2 1/8 X 55 900 - 1900 اطلاعات بیشتر
29 AC 715 اکریلیک ترموپلاستیک
3
2 - T/X/MPA 50 2300-3500 اطلاعات بیشتر
30 AC 706 اکریلیک پلی ال
10
2 1/8 X 55 400 - 900 اطلاعات بیشتر