رزین پوششهای تعمیراتی خودرو رزین پوششهای تعمیراتی خودرو

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 AC 737 رزین اکریلیک 12 2 4/2 BAc 60 700 - 1400 اطلاعات بیشتر
2 AC 753 رزین اکریلیک 12 2 4/2 T/X/MPA 60 2200 - 3600 اطلاعات بیشتر
3 SPE 435 پلی استر اشباع مایع 6 3 - X 70 اطلاعات بیشتر
4 AC 716 رزین اکریلیک 10 2 4/5 BAc 70 7000 - 11000 اطلاعات بیشتر
5 SPE 436 پلی استر اشباع مایع 6 3 - X / MPA / BGAc 70 اطلاعات بیشتر
6 AC 701 رزین اکریلیک 10 2 1 X/BAc 55 400 - 900 اطلاعات بیشتر
7 AC 726 رزین اکریلیک 35 2 - T/ BAc 45 10000 - 20000 اطلاعات بیشتر
8 SPE 438 پلی استر اشباع مایع 20 3 - X 65 اطلاعات بیشتر
9 AC 714 رزین اکریلیک 3 2 - T 50 3500 - 7000 اطلاعات بیشتر
10 AC 712 رزین اکریلیک 8 2 1/8 X/BAc 55 500 - 1500 اطلاعات بیشتر
11 AC 782 رزین اکریلیک 8 2 1/8 X/BAc 55 600 - 1400 اطلاعات بیشتر
12 AC 792 رزین اکریلیک 10 2 1/8 X 55 900 - 1900 اطلاعات بیشتر
13 AC 762 رزین اکریلیک 12 2 2/7 BAc/EGA 61 4000 - 8500 اطلاعات بیشتر
14 AC 786 رزین اکریلیک 10 2 3 S1/X/BAc 60 1500 - 2000 اطلاعات بیشتر
15 AC 788 رزین اکریلیک 10 2 3/2 X 60 3000 - 6500 اطلاعات بیشتر
16 AC 736 رزین اکریلیک 12 2 4/2 BAc 70 7000 - 13000 اطلاعات بیشتر
17 AC 715 رزین اکریلیک 3 2 - T/X/MPA 50 2300-3500 اطلاعات بیشتر