رزین پوششهای پودریرزین پوششهای پودری

ردیف کد رزین پلی استر جامد کربوکسیلیک نسبت زمان پخت (min/°C) عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
GEL TIME (SECOND)
ASTM D4217
Tg ASTM
D3418-08
ویسکوزیته در 200 ° C
(mPas)
مشخصات فنی
1 POLYCOAT PCR 925 هیبرید
55 / 45
10 / 200 55 - 65 3 340 51 900 - 2000
2 POLYCOAT PCR 958 پخش شونده با TGIC
93 / 7
10 / 200 30 - 38 3 570 64 3000 - 5000
3 POLYCOAT PCR 941 هیبرید
70/30
10 / 200 30 - 40 3 53 3500 - 5000
4 POLYCOAT PCR 950 پخش شونده با TGIC
93 / 7
10 / 200 32 - 37 3 67 4000 - 8000
5 POLYCOAT PCR 959 پخش شونده با TGIC
93 / 7
10 / 200 30 - 38 3 60 3500 - 4500
6 POLYCOAT PCR 927 هیبرید
55 / 45
60 / 40
10 / 200 55 - 65 3 306 56.6 2000 - 3500
7 POLYCOAT PCR 928 هیبرید
60 / 40
10 / 200 50 - 60 3 425 56/2 3000 - 4000
8 POLYCOAT PCR 929 هیبرید
55 / 45
10 / 200 55 - 65 3 365 54/7 3000 - 4500
9 POLYCOAT PCR 933 هیبرید
50 / 50
10 / 180 69 - 79 3 178 63 2500 - 3500
10 POLYCOAT PCR 934 هیبرید
50 / 50
12 / 180 69 - 79 3 180 55 3000 - 4500
11 POLYCOAT PCR 939 هیبرید
70 / 30
10 / 200 30 - 40 3 280 52 3000 - 4500
12 POLYCOAT PCR 940 هیبرید
70 / 30
10 / 200 30 - 40 3 280 57 5000 - 6000
13 POLYCOAT PCR 953 پخش شونده با TGIC
93 / 7
10 / 200 30 - 40 3 425 64 3000 - 5000
14 POLYCOAT PCR 956 پخش شونده با TGIC
93 / 7
10 / 200 30 - 38 3 1410 64 3000 - 5000
15 POLYCOAT PCR 957 پخش شونده با TGIC
93 / 7
10 / 200 30 - 38 3 540 62 3000 - 5000