رزین پوششهای ساختمانی، سطوح بتنی و استخری رزین پوششهای ساختمانی، سطوح بتنی و استخری

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 AC 711 رزین اکریلیک 12 2 - T/X 60 9000 - 10000 اطلاعات بیشتر
2 AC 749 رزین اکریلیک 10 2 - MX 60 5000 - 10000 اطلاعات بیشتر
3 AC 750 رزین اکریلیک 15 2 - T 60 7000 - 9000 اطلاعات بیشتر
4 AC 707 رزین اکریلیک 20 2 - AW 402 / 60 3000 - 7000 اطلاعات بیشتر
5 AC 709 رزین اکریلیک 3 2 - T 60 700 - 1500 اطلاعات بیشتر
6 AC 710 رزین اکریلیک 12 2 - T 60 5000-7500 اطلاعات بیشتر
7 AC 715 رزین اکریلیک 3 2 - T/X/MPA 50 2300-3500 اطلاعات بیشتر