رزین پوششهای خودرویی - OEM رزین پوششهای خودرویی - OEM

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 23 ° C
(mPas)
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 SPE 438 پلی استر اشباع مایع 20 3 - S1/BG 70 2500 - 5000 - اطلاعات بیشتر
2 SPE 435 پلی استر اشباع مایع 6 3 - X 70 2500 - 5000 - اطلاعات بیشتر
3 SPE 436 پلی استر اشباع مایع 6 3 - X / MPA / BGAc 70 1900 - 3800 - اطلاعات بیشتر
4 SPE 478 پلی استر اشباع مایع 12 3 - X 70 2300 - 3100 - اطلاعات بیشتر
5 SPE 438 پلی استر اشباع مایع 20 3 - X 65 700 - 1300 - اطلاعات بیشتر
6 SPE 466 پلی استر اشباع مایع 10 3 - S1/IB 65 1000 - 1800 - اطلاعات بیشتر
7 SPE 467 پلی استر اشباع مایع 10 3 - S1/IB 65 1000 - 2000 - اطلاعات بیشتر
8 SPE 476 پلی استر اشباع مایع 20 3 - S1/IB 65 3000 - 4000 - اطلاعات بیشتر
9 AC 730 رزین اکریلیک 15 2 - ُS1 75 - 4000-8000 اطلاعات بیشتر
10 AC 770 رزین اکریلیک 6 2 - BAc/EGA 60 - 600 - 1500 اطلاعات بیشتر
11 AC 771 رزین اکریلیک 12 2 - S1 75 - 4000 - 8000 اطلاعات بیشتر
12 AC 738 رزین اکریلیک - - اطلاعات بیشتر
13 AC 756 رزین اکریلیک - - اطلاعات بیشتر
14 AC 777 رزین اکریلیک - - اطلاعات بیشتر
15 AC 796 رزین اکریلیک - - اطلاعات بیشتر