نرم کننده های پلی ونیل کلراید (PVC) و سایر پلیمرها نرم کننده های پلی ونیل کلراید (PVC) و سایر پلیمرها

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 SPE 489 پلی استر اشباع مایع 3 4 6.5 ± 0.4 ≥ 97 اطلاعات بیشتر
2 SPE 488 پلی استر اشباع مایع 5 4 6.7 ± 0.4 ≥ 97 اطلاعات بیشتر