رزین پوششهای ورق فلزی (Coil Coating) رزین پوششهای ورق فلزی (Coil Coating)

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 23 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 SPE 483 پلی استر اشباع مایع 3 3 - S2/BG 60 500 - 1000 اطلاعات بیشتر
2 SPE 480 پلی استر اشباع مایع 8 3 - MPA/S2 60 1600 - 3400 اطلاعات بیشتر
3 SPE 442 پلی استر اشباع مایع 15 3 ُS2/S3/MPA/BG 66 1500 - 2000 اطلاعات بیشتر
4 SPE 481 پلی استر اشباع مایع 10 3 - S2/BG 60 7000 - 14000 اطلاعات بیشتر
5 SPE 482 پلی استر اشباع مایع 2 3 - S2/BG 60 4500 - 6500 اطلاعات بیشتر
6 SPE 465 پلی استر اشباع مایع 10 3 - S1/IB 65 2000 - 3000 اطلاعات بیشتر
7 SPE 478 پلی استر اشباع مایع 12 3 - X 70 2300 - 3100 اطلاعات بیشتر