رزین پوششهای سطوح چوب رزین پوششهای سطوح چوب

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 AC 712 رزین اکریلیک 8 2 1/8 X/BAc 55 500 - 1500 اطلاعات بیشتر
2 AC 782 رزین اکریلیک 8 2 1/8 X/BAc 55 600 - 1400 اطلاعات بیشتر
3 AC 701 رزین اکریلیک 10 2 1 X/BAc 55 400 - 900 اطلاعات بیشتر