رزین پوششهای صنعتی رزین پوششهای صنعتی

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 25 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 AC 701 رزین اکریلیک 10 2 1 X/BAc 55 400 - 900 اطلاعات بیشتر
2 AC 710 رزین اکریلیک 12 2 - T 60 5000-7500 اطلاعات بیشتر
3 AC 712 رزین اکریلیک 8 2 1/8 X/BAc 55 500 - 1500 اطلاعات بیشتر
4 AC 782 رزین اکریلیک 8 2 1/8 X/BAc 55 600 - 1400 اطلاعات بیشتر
5 AC 792 رزین اکریلیک 10 2 1/8 X 55 900 - 1900 اطلاعات بیشتر
6 AC 762 رزین اکریلیک 12 2 2/7 BAc/EGA 61 4000 - 8500 اطلاعات بیشتر
7 AC 786 رزین اکریلیک 10 2 3 S1/X/BAc 60 1500 - 2000 اطلاعات بیشتر
8 AC 788 رزین اکریلیک 10 2 3/2 X 60 3000 - 6500 اطلاعات بیشتر
9 AC 753 رزین اکریلیک 12 2 4/2 T/X/MPA 60 2200 - 3600 اطلاعات بیشتر
10 AC 709 رزین اکریلیک 3 2 - T 60 700 - 1500 اطلاعات بیشتر
11 AC 706 رزین اکریلیک 10 2 1/8 X 55 400 - 900 اطلاعات بیشتر