رزین پوششهای سطوح قوطی (Can Coating) رزین پوششهای سطوح قوطی (Can Coating)

ردیف کد رزین نوع رزین عدد اسیدی
mg KOH/gr.
حداکثر
اندیس رنگ گاردنر
in 50% DMF
درصد OH (رزین جامد)
± 0.2
فرم تحویل
± 1%
ویسکوزیته در 23 ° C
(mPas)
اطلاعات فنی
1 SPE 479 پلی استر اشباع مایع 5 3 - DAA / S2 50 1000 - 4000 اطلاعات بیشتر
2 SPE 479 پلی استر اشباع مایع 5 3 - S2/BG 50 1000 - 4000 اطلاعات بیشتر
3 SPE 480 پلی استر اشباع مایع 8 3 - DAA / S2 60 6000 - 13000 اطلاعات بیشتر
4 SPE 481 پلی استر اشباع مایع 10 3 - S2/BG 60 7000 - 14000 اطلاعات بیشتر
5 SPE 482 پلی استر اشباع مایع 2 3 - S2/BG 60 4500 - 6500 اطلاعات بیشتر
6 SPE 476 پلی استر اشباع مایع 20 3 - DAA/S2 60 3000 - 4000 اطلاعات بیشتر